logo

Regulamin

REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO „WROXGYM WROCŁAW”

 

 

 

§1. Informacje ogólne


1. Regulamin Klubu Sportowego „WROXGYM” znajdującego się we Wrocławiu ul.F.Chopina 27A, (zwanego dalej Klubem) obowiązuje wszystkich Klubowiczów Klubu (zwanych dalej Użytkownikami).

2. Warunkiem otrzymania karty wstępu jest zapoznanie się z Regulaminem oraz podpisanie koniecznych formularzy oraz oświadczeń.

3. Klub otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach według rozkładu na wizytówce gogle.

4. Wszelkie zajęcia odbywają się zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie www.wroxgym.pl oraz w miejscu widocznym na terenie Klubu.

5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, planu zajęć oraz instruktora.

6. Klub świadczy usługi w postaci zajęć sportowych (fitness, sztuki walki dla kobiet, mężczyzn, dzieci i młodzieży, siłowania, ) określone w grafiku i cenniku zamieszczonych na stronie Klubu www.wroxgym.pl oraz w w miejscu widocznym na terenie Klubu, stanowiących integralną część Regulaminu.

7. Uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub mogą zarówno osoby pełnoletnie, jak i osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych oraz w sytuacjach wskazanych również pod nadzorem opiekunów prawnych. Klub zastrzega prawo ustalenia bariery wiekowej uczestnictwa w zależności od rodzaju zajęć.

8. Wszyscy Użytkownicy Klubu zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom pracowników Klubu, służbom porządkowym i osobom upoważnionym.

9. Dyrekcja Klubu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyny.

10. Klub udostępnia Użytkownikom parking niestrzeżony przed siedzibą Klubu. Za szkody wyrządzone Użytkownikom na terenie parkingu Klub nie ponosi odpowiedzialności.

11. Klub umożliwia także rezerwację sal Klubu dla grup zorganizowanych na zasadach uzgodnionych indywidualnie.§2. Postanowienia szczegółowe


1. Wejście na zajęcia odbywa się tylko w odpowiednim stroju i obuwiu sportowym, schludnym i czystym, właściwym dla uczęszczanych zajęć. Zabrania się wchodzenia na salę w obuwiu całodziennym.

2. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie jednorazowego wejścia lub karnetu na określone zajęcia, zgodnie z cennikiem.

3. Pracownik Klubu ma każdorazowo prawo odmówić sprzedaży karnetu.

4. O utracie karnetu Użytkownik obowiązany jest poinformować pracownika Klubu.

5. Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet - niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.

6. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, bez wcześniejszego uprzedzenia przez właściciela karnetu pracowników Klubu. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych opłat członkowskich.

7. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami.

8. Użytkownik korzystający z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 15 minut ze względu na bezpieczeństwo nie powinien brać udziału w zajęciach. W innym przypadku ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne kontuzje.

9. Użytkownik może dokonać rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe. Rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub osobiście w Klubie, poprzez wskazanie daty i godziny oraz numeru karnetu.

10. W przypadku dużej liczby chętnych osób na dane zajęcia pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby, które dokonały rezerwacji.

11. Użytkownik jest uprawniony do odwołania rezerwacji maksymalnie do 30 minut przed zajęciami. W przypadku braku zgłoszenia, uznaje się potwierdzenie obecności na danych zajęciach, co wiąże się odebraniem wejścia z karnetu.

12. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Klub jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub własnoręcznie podpisane, a w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.

13. W momencie przystąpienia do Klubu osoby niepełnoletniej rodzice/opiekunowie prawni zaświadczają o braku przeciwskazań małoletniego uczestnika.

14. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w zajęciach sportowych oraz korzystają ze sprzętów sportowych za pisemną zgodą opiekunów prawnych lub pod ich bezpośrednim nadzorem (w zależności od charakteru zajęć).

15. Użytkownicy przygotowują się do zajęć w szatni, pozostawiając ubranie i obuwie w szafkach zamykanych na kluczyk.

16. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez Użytkowników w szatni Klub nie ponosi odpowiedzialności.

17. Zagubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki powoduje konieczność uiszczenia przez korzystającego kwoty 50 zł brutto, która stanowi rzeczywisty koszty wytworzenia nowego kluczyka

18. Sprzęt i urządzenia sportowe znajdujące się na sali Klubu mogą być używane wyłącznie za zgodą i pod kierunkiem prowadzącego zajęcia lub instruktora. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać instruktorowi.

19. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia na urządzeniu sportowym Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić jego ogólny stan techniczny, a w przypadku dostrzeżenia widocznych usterek urządzenia – zgłosić tę okoliczność instruktorowi lub innemu pracownikowi Klubu.

20. Za skutki korzystania z urządzeń sportowych bez nadzoru instruktora lub prowadzącego zajęcia, jak również za skutki korzystania z nich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub korzystania z urządzeń czasowo wyłączonych z użytku, w szczególności ze względu na ich częściowe lub całkowite uszkodzenie podane do informacji Użytkowników – Klub nie ponosi odpowiedzialności.

21. Użytkownicy obowiązani są poinformować pracowników Klubu o każdym wypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia.

22. Za umyślne oraz nieumyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego odpowiedzialność finansową ponosi sprawca lub jego rodzice bądź prawni opiekunowie.

23. Klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje Użytkowników wynikające z wykonywania ćwiczeń przy użyciu urządzeń sportowych Klubu.

24. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu lub mieniu Użytkowników powstałe w wyniku korzystania przez nich z urządzeń sportowych Klubu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub wbrew zakazowi czasowego używania urządzenia ze względu na jego częściowe lub całkowite uszkodzenie.

25. Korzystający z sali zajęciowych, toalet oraz natrysków na terenie Klubu zobowiązani są do:

• użytkowania ich zgodnie z ich przeznaczeniem

• zachowania czystości i higieny

• nieniszczenia sprzętu i urządzeń Klubu

• bezwzględnego przestrzegania poleceń instruktorów

• dbania o porządek w szatni oraz pomieszczeniach towarzyszących.

26. Zabrania się:

- przebywania na terenie Klubu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających

- wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, środków dopingujących oraz stymulujących (sterydów)

- palenia tytoniu na terenie Klubu

- wnoszenia i spożywania wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów niealkoholowych.

- stwarzania sytuacji powodujących zagrożenie bezpieczeństwa własnego oraz innych osób przebywających na terenie Klubu

- korzystania z urządzeń Klubu w sposób zagrażający zdrowiu i życiu,

- korzystania z urządzeń Klubu w sposób narażający te urządzenia na zniszczenie,

- wprowadzania do Klubu osób, które nie są uprawnione do korzystania z usług Klubu,

- wprowadzania zwierząt na teren Klubu.

27. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych na stronie internetowej www.wroxgym.pl powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych działań internetowych, takich jak np. nasze profile w mediach społecznościowych, formularz zgłoszeniowy online oraz danych pozyskanych w Klubie jest Wrox Gym Wrocław, NIP: 8982201298, 51-677 Wrocław, ul.A.Potebni 14/1. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

• wysyłając wiadomość pod adres e-mail wroxgym@gmail.com

• pisemnie na adres: 51-609 Wrocław, ul.F.Chopina 27a

28. W celach promocyjnych i informacyjnych Klub może wykonywać fotografie w salach Klubu w trakcie wykonywania ćwiczeń i wykorzystywania urządzeń przez Użytkowników, co może wiązać się z utrwalaniem wizerunków Użytkowników. Zrealizowane fotografie mogą być zamieszczane na stronie internetowej Klubu www.wroxgym.pl oraz w profilach Klubu na portalach społecznościowych, a jeśli zawierają wizerunki Użytkowników, nie mogą ujawniać żadnych innych danych umożliwiających identyfikację tych Użytkowników. W przypadku gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zgody Użytkownika na wykorzystanie jego wizerunku w publikowanych fotografiach, Klub zobowiązany jest przed publikacją zdjęcia do uzyskania pisemnej zgody Użytkownika na takie wykorzystanie jego wizerunku.
§3. Postanowienia końcowe


1. Ogólny nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują pracownicy Klubu.

2. Zobowiązuje się wszystkich Użytkowników do utrzymania czystości i porządku oraz przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa własnego i współćwiczących.

3. Z chwilą naruszenia przez Użytkownika porządku lub niniejszego Regulaminu następuje wykluczenie z Klubu. O wykluczeniu z Klubu Użytkownik zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika Klubu. W tym przypadku wartość niewykorzystanego karnetu nie podlega zwrotowi.


Polityka Prywatności 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych na stronie internetowej www.wroxgym.pl powiązanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz zewnętrznych działań internetowych, takich jak np. nasze profile w mediach społecznościowych, formularz zgłoszeniowy online oraz danych pozyskanych w Klubie jest Wrox Gym Wrocław, NIP: 8982201298, 51-677 Wrocław, ul.A.Potebni 14/1


2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami:


• wysyłając wiadomość pod adres e-mail wroxgym@gmail.com

• pisemnie na adres: 51-609 Wrocław, ul.F.Chopina 27a§ 2. Przetwarzanie danych osobowych1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:


• w celu wykonywania zawartych z Tobą umów o korzystanie z usług klubu Wrox Gym Wrocław w tym w celu prowadzenia Twojego indywidualnego konta w systemie Fitnet umożliwiającego zapisy na zajęcia sportowe oraz dokonywanie opłat z tytułu świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));


• w celu realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);


• w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania newslettera, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na marketingu usług oferowanych na Portalu. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


• w celu badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


• w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników Portalu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


• w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z realizacją zawartych z Tobą umów oraz związanych z korzystaniem z Portalu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartych z Tobą umów o korzystanie z usług klubu Wrox Gym Wrocław, rejestracji Twojego konta indywidualnego w systemie Fitnet, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów informacyjnych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy.


3. W przypadku zapisania się przez Ciebie na otrzymywanie od nas materiałów informacyjnych, w tym newsletter, Twoje dane będziemy przetwarzać: (i) w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail, w tym newslettera, na wskazany adres mailowy i w formie wiadomości tekstowych SMS na wskazany numer telefonu komórkowego, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (ii) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), (iii) badania Twojej satysfakcji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Twoje dane osobowe pozyskane w celu realizacji zawartych umów o korzystanie z usług klubu Wrox Gym Wrocław będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który Umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.


5. Twoje dane osobowe pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu.


6. Twoje dane osobowe niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Systemu Fitnet, w tym w związku z rejestracją w Systemu Fitnet , przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń.§ 3. Twoje Prawa1. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, a także żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych, a także ich przeniesienia.


2. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszej Polityki Prywatności.


3. Jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.§ 4. Odbiorcy danychNie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem zgłoszenia online lub otrzymanych osobiście w Klubie, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas podwykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi Systemu, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT, dostawcom usług płatniczych, w celu realizacji płatności z tytułu świadczenia usług oferowanych przez klub WroxGym, jak również naszych partnerów, z którymi łączą nas umowy o współpracy, a także z wyjątkiem podmiotów, którym mamy obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.§ 5. Postanowienia końcowe1. Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Systemu.


2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.


3. Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.

trenuj z nami

Grafik zajęć

previous

poznaj dyscypline

Klasyczny boks

previous

Kontakt

WROX GYM | Najbardziej sportowa społeczność we Wrocławiu!

ul. Fryderyka Chopina 27A
Wrocław, 51-609 Poland